4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
2C-B : "Nexus", "Venus", "Bromo", "Eros"
( 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine )